Canada election: Here’s what you need to know to vote (Ojibwe)

Oct. 21 aginzod ji-jakibii’igeng. Da-gagiiginigewag daga Justin Trudeau Liberals ji-gibichiiwaad gemaa bakaan awiya da-gagiiginaawag ji-niigaaniitamowaad gichi-ogimaawin omaa Canada.

Awenen ge-jakibii’amawag aandi gaye ji-jakibii’igeyaan?

Endashid awiya da-jakibii’ige ningoji gikinawaach, wezhibii’igaadenig omazina’iganiwaang wiindamaagewin. Igi Elections Canada da-niibidebiiwaawag omaa aandi ji-dazhi-jakibii’igeng.

Ji-gikendaman awenenag minik bemibatoowaad gechiwaag ini 338 dibaakaanan,maagonan omaa.

READ MORE: Canada election — Here’s what you need to know to vote

Awenen ge-jakibii’iged?

Ji-jakibii’igeyamban, onjida:

– Canada ji-izhi-dibendaagoziwin

– 18 ji-apiitiziwin gemaa ji-gitaadiziwin

– ji-debweyan aweneniwiyan aandi gaye daawin

Daga ji-ozhibii’ogowin ji-jakibii’igeyamban, maagonan omaa.

Giishin aazha ozhibii’ogosiwan, gidaa-mooshkinebii’ige endazhi-jakibii’igeng gigiziyan gidaawi-mazina’iganan.

Wegonen mazina’iganen endawendamaan?

Ji-jakibii’igewin, ji-debwewin aweneniwiyan, aandi gidaawin gaye. Niizh gegoon ge-izhi-gashkitoowin:

Biidoon gibimibizonike mazina’igan gemaa mazinaakizowin gidaawiwin, giwiinzowin, aandi daawin gichi-ogimaawining onji (miziwekamig, gidakiikaaning gemaa gechiwaag).

Niizh mazina’iganan gidaawiwin giwiinzowin dagosing. Bezhig ji-ikidoomagak aandi gidaawin. Daabishkoo, gidaawiwin mazina’igan zhigwa deba’aman gegoo endaayan. Omaa gidaa-mikaanan ge-minosegin.

READ MORE: Indigenous issues largely absent from election campaign — why?

Ayaasiwaan idash aawiwin, aaniin ge-doodamaambaan?

Ezhising imaa Elections Canada, gidaa-gashkitoon ji-jakibii’igeyan giishin ozhibii’aman aweneniwiyan awiya gaye ji-naadamoog gidaawiwin. Awe dash gaa-naadamaag ji-waabanda’iwed aweneniwid, aandi gaye daad.

When can I vote?

Aanapii ge-jakibii’igeyaan?

Mii ono aanind giizhigadoon ge-gashkitooyan ji-jakibii’igeyan gaa-bimibatoong.

– Jakibii’igen aandi gechiwaag eyaamagak apii, Oct. 21, 2019.

– Giishpin gashkitoosiwan ji-izhaayan apii jekibii’igeng, niiyaag gidaa-jakibii’ige Oct. 11, 12, 14, zhigwa 14.

Da-ozhibii’igaadewan ini gijakibii’ige mazina’iganing.

– Gidaa-jakibii’ige bigo imaa Elections Canada baakising minik Oct. 15, izhising mazina’iganing.

Gidaa-izhinizha’aan gaye gijakibii’igan jibwaa 6 p.m. waabanong diba’igan Oct. 15 aginzod eta.

Apii baakising miziwe Canada akiing apii jakibii’igeng (gechiwaag endaso-diba’iganeyaagin)

Newfoundland Izhiseg: 8:30 a.m. – 8:30 p.m.

Atlantic Izhiseg: 8:30 a.m. – 8:30 p.m.

Waabanong Izhiseg: 9:30 a.m. – 9:30 p.m.

Naawakiing Ezhiseg*: 8:30 a.m. – 8:30 p.m.

Asiniwajiw Ezhiseg*: 7:30 a.m. – 7:30 p.m.

Pacific Izhiseg: 7 a.m. – 7 p.m.

READ MORE: Boil water advisories, health-care problems in Manitoba: What the federal parties are promising

Nindaa-agwaataan ina nindanokiiwin ji-jakibii’igeyaan?

Canada onaakonigewining, endashid enokii’iwed ji-miinaad odanokiiwinan nisowaakaase ji-jakibii’igenid apii baakisininig gaa-jakibii’igeng, ji-noonde-dibawaasig gaye.

Jakibii’igewin Wiindamaagewin ningoji gaa-daasigwaa

Giishin ningoji owendaasiwan, michi-biindiganigoowining ayaayan, gidaa-aabajitoon iwe ezhi-daawin. Giishin idash gagetin owendaasiwan, gidaa-aabajitoon ezhi-biindigazhiwewaad gemaa gaa-ashamigoowin gidizhi-daawin.

Ji-debwewin gidaawin, giga-andawenimaa gaa-niigaaniid gaa-anokiid imaa biindigazhiwewining gemaa gaa-ashangeng ji-ozhibii’amaang gidaawin imaa. Giishpin idash aawiwin mazina’igan ayaasiwan, gidaa-gagwejimaa awiya ji-giigidootamaag, onjida dash wiinawaa ji-ayaawaad aweneniwiwaad, aandi daawaad gaye.

Jakibii’igewin wiindamaagewin Gikino’amawaaganag onji

Giishpin gikino’amawaaganag niizh ayaawaad ezhi-daawaad, ji-gagiiginamowaad aandi iwe noonde-aabajitoowaad jakibii’igewaad. Bigo iwe ikidowaad, ji-aabajitoowaad iwe daawin apii jakibii’igewaad.

Giishpin bakaan ningoji dazhi-gikino’amaagoowin, gidaa-izhinizha’aan ge-jakibii’amawad.

READ MORE: Trudeau’s Liberals benefited from record Indigenous voter turnout in 2015. Can they again?

Nindaa-jakibii’ige ina giishpin bakaan akiing daayaan omaa dash izhi-dibendaagoziyaan?

Eya.

Gidaa-maagonaan omaa ji-wiindamaagoowin bakaan akiing ayaayan ji-jakibii’igeyan, giga-izhinizha’amaagoo mazina’igan ji-wiiji’igooyan.

Aaniin minik aginjiganang ji-bakinaagewaad ji-niigaaniiwaad?

170 ji-bakinaagewaad gichi-onashowewining ji-niigaaniiwaad gichi-ogimaawin.

Ge-ani-dabasaginzowaad gichi-ogimaawining, gaawiin gii-debisesigwaa 170 aginjigana’, wiinawaa dash ani-niizh niigaaniiwaad, da-giigidootamaagewag gichi-ogimaawining.

© 2019 Global News, a division of Corus Entertainment Inc.

You May Also Like

Top Stories